A A A

Nasz statut

Statu Fundacji Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy
ROZDZIAŁ  I


Postanowienia Ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. 1991 Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zamianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 87 3 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu    
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem religijnym lecz może  brać udział zarówno w życiu politycznym jak i religijnym w zakresie takim, na jaki zezwala obowiązujące prawo 
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto Jelenia Góra.

§ 4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski.
§ 6
Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.
§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy, tytuły, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji  lub jej celów.
§ 8
Fundacja może posługiwać się skrótem „Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy” w zakresie swojej promocji i działalności statutowej jak i w materiałach osób trzecich. Wyjątkiem są dokumenty z zakresu działalności gospodarczej gdzie zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązana jest do posługiwania pełną nazwą.
 § 9
Fundacja może posługiwać się nazwą lub skrótem przetłumaczonym na dowolny język którego wymagają dokumenty i materiały Fundacji, przy czym tłumaczenie to musi w sposób rzetelny odpowiadać polskiemu znaczeniu tej nazwy. Z zastrzeżeniem dokumentów z zakresu działalności gospodarczej gdzie zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązana jest do posługiwania pełną polską nazwą.
 § 10
Regionem w którym działa Fundacja i który jest jej głównym obszarem zainteresowania jest region Karkonoszy z uwzględnieniem całego obszaru byłego województwa jeleniogórskiego z lat 1975-1998 , w dalszej części Statutu nazywany w skrócie „Karkonoszami”, jest to więc obszar nie geograficzny lecz środowiskowy i kulturowy. Niemniej jednak Fundacja może prowadzić działania w całej Polsce i za granicą o ile działania te będą służyć propagowaniu i kultywowaniu tradycji i kultury Karkonoszy.

Cele i zasady działania Fundacji


§ 6
Celami Fundacji są:
1. organizacja i konsolidacja działań na rzecz rozwoju i promocji Karkonoszy, zarówno w Polsce jak i za granicą
2. rozwój kultury i tradycji Karkonoskiej
3. rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej oraz agroturystyki oraz propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji
4. inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i oświatowej,
5. sprawowanie opieki i pomoc wszelkiego rodzaju w stosunku do mniejszych organizacji obywatelskich z regionu Karkonoszy w tym: stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji, klubów, kół osiedlowych, zrzeszeń itp. zarówno Polskich jak i zagranicznych o ile zakres ich działania jest zgodny z celami Fundacji lub miałby w inny sposób przyczynić się do  realizacji celów Fundacji
6. ochrona środowiska, dóbr kultury, zabytków, parków narodowych i ponadnarodowej spuścizny historycznej Karkonoszy
7. pielęgnowanie tradycji lokalnych oraz rozwój świadomości  kulturowej, w w szerokim zakresie z uwzględnieniem  tradycji lokalnych różnych narodowości zamieszkałych historycznie region Karkonoszy
8. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
9. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa,
10. działalność gospodarcza wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, jednakże działalność gospodarcza jest jedynie dodatkową działalnością Fundacji, a jej podstawową działalnością jest działalność pożytku publicznego.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Popularyzację bogatej historii, tradycji i kultury Karkonoskiej od czasów zamierzchłych do teraz, z uwzględnieniem tradycji każdej narodowości zamieszkałej w Karkonoszach obecnie i w przeszłości.

2. popularyzację walorów turystycznokrajoznawczych Karkonoszy oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju

3. organizację, finansowanie, wspieranie lub udział w targach, konferencjach, festynach, konkursach, przeglądach, wystawach i innych przedsięwzięciach związanych z celami Fundacji
4. prowadzenie działalności informacyjnopromocyjnej i wydawniczej
5. prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej w Internecie, mediach i za pośrednictwem lub we współpracy z innymi podmiotami działającymi w tym zakresie
6. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, w tym przede wszystkim organizację konsultacji, kursów, seminariów, zajęć edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem o szkolnictwie
7. organizację i wspieranie akcji sportowych oraz imprez rekreacyjnosportowych oraz kulturalnooświatowych
8. wspomaganie działalności lokalnych twórców, naukowców, przedsiębiorców związanych kulturowo z obszarem działania Fundacji lub wspierających cele Fundacji
9. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
10. organizację konferencji, spotkań, koncertów, przedstawień teatralnych i zawodów sportowych, samodzielnie, bądź też wraz z innymi organizacjami. lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi.

§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji oraz i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 (słownie: dwa  tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
2. darowizn, subwencji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,
3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
5. odsetek i depozytów bankowych,
6. dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
7. dotacji z krajowych i zagranicznych programów pomocowych i projektów wspierających,
8. bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
9. dochodów z majątku Fundacji.
10. działalności gospodarczej Fundacji w szerokim zakresie zgodnym z celami fundacji lub pozwalającymi te cele realizować, przy czym działalność ta  jest jedynie dodatkową działalnością Fundacji, a jej podstawową działalnością jest działalność pożytku publicznego

§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte tylko na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji.
3. Dochody Fundacji, muszą być w całości przeznaczane na działalność pożytku publicznego.
 

Władze Fundacji


§ 12
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

Rada Fundacji


§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady oraz jej Przewodniczącego powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje na drodze uchwały Rada
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu
6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
8. Wysokość wynagrodzenia Członków Fundacji musi być ustalana jednomyślnie przez Radę Fundacji i wymaga zgody w formie podpisu złożonego przez Fundatora lub jego pełnomocnika.
9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji zależności stosunku pracy  o charakterze podwładnyprzełożony w stosunku do członka Zarządu Fundacji członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy
10. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady

§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego

§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
6. Nadzór nad działalnością Fundacji
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji

§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
3. Powoływania w drodze uchwały innych organów służących działalności statutowej Fundacji o ile organy te nie zmieniają zakresu praw i obowiązków obecnych organów.

Zarząd Fundacji


§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji wybiera Prezesa Zarządu
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji na drodze uchwały Rady
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
b) uchwalanie regulaminów
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji
h) prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej Fundacji
i) prowadzenie księgowości oraz dokumentacji skarbowej Fundacji

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji

Szczególne uprawnienia Fundatora


§ 20
W szczególnym przypadku Fundator ma prawo odwołać całą Radę Fundacji w gdy nie wypełnia ona statutowych obowiązków, w przypadku rażącej niegospodarności lub w przypadku łamania statutu Fundacji. Odwołanie może dotyczyć wyłącznie całej Rady, a na Fundatorze spoczywa obowiązek jednoczesnego podania nowego składu Rady i wraz z jej Przewodniczącym. W skład nowo powoływanej Rady Fundacji mogą wchodzić członkowie odwoływanej Rady. Fundator ma obowiązek pisemnego podania przyczyn odwołania, a przyczyny te nie mogą mieć błahego charakteru.

Zmiana Statutu


§ 21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji bądź z własnej inicjatywy za pomocą uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Zakazy


§ 22
Członkom Zarządu, Rady i innych organów Fundacji Zabrania się:


1.  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4.  zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Połączenie z inną fundacją


§ 23
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

§ 24
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez uchwałę Rady Fundacji.
§ 27
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji muszą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pożytku publicznego o takich samych lub  zbliżonych celach.

Art. 3
Wypisy niniejszego aktu można wydawać Fundatorom oraz członkom organów Fundacji. Ponadto Zarząd Fundacji zobowiązuje się do publikacji aktualnego Statutu Fundacji w swoim serwisie internetowym.


Art. 4
Koszty niniejszego aktu ponosi Fundator.